ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΛΑΜ

Εθνικό πρωτάθλημα

Poetry Slam Gr

(National Championship Greece)

Οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας μπορεί να δημιουργήσει το δικό της τουρνουά Poetry Slam. Η περίοδος κάθε τουρνουά ορίζεται ως Μάρτιος ΧΧΧΧ - Ιανουάριος ΧΧΧ+1. Για παράδειγμα Μάρτιος 2020 - Ιανουάριος 2021. Ο τελικός για τον εθνικό πρωταθλητή Σλάμμερ που θα αντιπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα, γίνεται στην Αθήνα τον Φεβρουάριο της λήξης της περιόδου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Εθνικό πρωτάθλημα ποίησης Σλαμ:

1. Να έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον 5 events στην περίοδο Μάρτιος ΧΧΧΧ - Ιανουάριος ΧΧΧ+1

2. Ο τελικός κάθε πόλης θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο τον Ιανουάριο της λήξης της περιόδου.

3. Η κάθε οργάνωση θα πρέπει να έχει ειδοποιήσει το Poetry Slam Gr μέσω e-mail στο poetryslamgr@hotmail.com, για την έναρξη και τη διεξαγωγή του τουρνουά της και να δηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή του/της πρωταθλητή/ριάς της.

4. Ο αριθμός αποδεκτών συμμετεχόντων στον τελικό, θα εξαρτάται πάντα από τον αριθμό των πόλεων που διοργάνωσαν τουρνουά μέσα στην περίοδο.

5. Δεν θα γίνονται αποδεχτές πόλεις ή διοργανώσεις που έχουν οργανώσει λιγότερα από πέντε events μέσα στην περίοδο.

6. Η κάθε πόλη θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες του Poetry Slam Gr. Δείτε ΕΔΩ.

To Poetry Slam Gr, μετά από διαπλοκή με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι, δεν θα συμμετάσχει το 2021 στο παγκόσμιο, μιας και η ιδεολογία μας δεν το επιτρέπει και δεν το θεωρούμε έναν safe χώρο για να στέλνουμε τους πρωταθλητές μας. Επίσημα θα συμμετέχουμε στο νέο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το 2022 στις Βρυξέλλες, στο οποίο ο director του Poetry Slam Gr, Μάκης Μούλος, είναι συνδιοργανωτής.

Κάντε like τη σελίδα του World Poetry Slam Organization ΕΔΩ.

Any city in Greece may create its own Poetry Slam tournament. The period of each tournament is defined as March XXXX - January XXX+1. For example, March 2020 - January 2021. The finals for the National Champion Slammer, who will represent our country in the European and World Championships, takes place in Athens in February at the end of the season.

Prerequisites for participation in the National Slam Poetry Championship:

1. To have held at least 5 events in the period March XXXX - January XXXX + 1

2. The final of each city must have taken place no later than January at the end of the season.

3. Each organization must have notified Poetry Slam Gr by e-mail to poetryslamgr@hotmail.com, of the beginning and conduct of its tournament and to express its interest in the participation to the Greece National Championship, which will take place in Athens at the end of February each year.

4. The number of eligible participants in the final will always depend on the number of cities that hosted tournaments during the period.

5. Cities or other organizations that have hosted less than five events during the season will not be accepted to the finals for the National Greek Champion.

6. Every city should follow the rules of Poetry Slam Gr, that you can find in the subpage "Rules".

Poetry Slam Gr, due to dissagreement with the organization of the World Championship that takes place every year in Paris, will not participate in 2021 in this world Cup, since our ideology does not allow it and we do not consider it a safe place to send our champions. We will officially participate in the new World Championship that will start in 2022 in Brussels, in which the director of Poetry Slam Gr, Makis Moulos, is co-organizer.

Like the World Poetry Slam Organization FB page HERE.